Scrum و Extreme Programming (XP) به شدت مشابه هم هستند. در واقع باید گفت، اگر به میان تیمی برید که در حال انجام یکی از این دو روش برای مدیریت فرآیند تولید و توسعه باشند، تشخیص اینکه آنها تیم اسکرام هستند یا تیم xp بشدت…